Panajotov & Lalova Lawyers © 2007

Commercial Law

Регистрация на търговци
Начало
Адвокати
On-line консултации
Контакти
Връзки
Адвокати
  "Резултатите,
              които очаквате"
Лоялност
Опит
Отдаденост
 
1/ Решение за учредяване на съответното дружество и назначаване на управител.

2/
Дружествен договор или Устав, заверен с подписа на управителния орган на Вашето дружество, когато такъв договор или устав е необходим по закон.

3/ Декларация за истинност по чл.13, ал.4 от Закона за търговския регистър, подписана от законния представител на съответното юридическо лице. Нейното изготвяне също е наше задължение.

4/ Изрично адвокатско пълномощно, без нотариална заверка на подписите.

Бележка: Всички заявления се подават от нас по електронен път посредством универсален електронен подпис. Заявленията са в електронен формат и са различни по вид в зависимост от правната форма на търговеца. Срок на подаване на готовия комплект документи - в деня на снабдяване от наша страна с документите, представени от Вас. Както заявление за регистрация, така може да бъде подадено заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване или обявяване. Документите, които ще бъдат необходими за целта, ще бъдат допълнително посочени от нас в зависимост от конкретното обстоятелство, подлежащо на вписване. Извършваме регистрация на търговци, независимо в кой град на страната се намират тяхното седалище и адрес на управление.

В резултат на извършената регистрация ние ще Ви снабдим с Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенция по вписванията, Търговски регистър. Не очаквайте изричен акт на съда на хартиен носител - решение. Резултатът от подадени документи за регистрация на дружество, както и за вписани промени по фирменото дело, може да се проверява в интернет страницата на Търговския регистър, меню "Справки", справки по "Документи без партида" с изписване на датата на подаване, номер на вписване или наименование на дружество и специален код на латиница. Така Вие сами следите текущия статус на подадените от нас документи.


Желаете да учредите и регистрирате търговско дружество на територията на Република България? Ние ще изготвим за Вас необходимия комплект документи и ще ги подадем чрез "електронен подпис" в Агенция по вписванията - Търговски регистър. Регистрацията на новоучредено юридическо лице /Вашата нова фирма/ отнема между ТРИ и СЕДЕМ работни дни в зависимост от натовареността на Агенция по вписванията.

Ние предлагаме изготвяне на всички необходими документи за регистрация на търговски дружества в Агенцията по вписванията, Търговски регистър, прехвърляне на дружествени дялове, приемане или изключване на съдружници, апортни вноски, заличаване на търговеца.


Запознайте се с основните необходими за регистрация документи:


Подаването на документи изисква свободно време, усилия и знания за тяхното попълване, а чакането на дългите опашки може да коства много нерви на ентусиастите
:: English