Panajotov & Lalova Lawyers © 2007

Начало
Адвокати
On-line консултации
Контакти
Връзки
:: English
Адвокати
  "Резултатите,
              които очаквате"
Лоялност
Опит
Отдаденост

Процесуално представителство
Представителство пред всички български съдилища, завеждане на дела пред всички инстанции.

Административно право и процес
В сферата на административното право и процес ние съдействаме на клиентите и ги представляваме при обжалване пред по-горестоящия орган или пред съда на актове за установяване на нарушения, наказателни постановления, заповеди и др.

Изпълнителни дела
v Оказване на съдействие при завеждане на изпълнителни дела и сътрудничество с частни и държавни съдия-изпълнители

v  Оказване на съдействие при събиране на вземания от длъжници на клиента, защита срещу принудително изпълнение, изпълнение върху парични вземания и установяване на техния размер, изпълнение върху движими и недвижими вещи, върху вещи, представляващи съпружеска имуществена общност

v Обезпечение на вземанията - налагане на възбрана върху недвижими имоти и запор върху движими вещи, банкови сметки, акции и дружествени дялове